18TH
CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

18TH
CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

FRONTIER AND HUMAN HEALTH
Nov.15-18, 2020  
Guangzhou · China

FRONTIER AND HUMAN HEALTH

Nov.15-18, 2020  Guangzhou · China

Poster Showcase

2

冯虎虎

西北工业大学

4

张凯

中国科学院生物物理研究所

18

魏辉

南京大学现代工程与应用科学学院

28

许士才

德州学院,山东省生物物理重点实验室

41

刘颖

中国科学院高能物理研究所多学科中心

48

邱洁

松山湖材料实验室

49

张淑妍

中国科学院生物物理研究所

50

张建秀

中国科学院生物物理研究所

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • »
  • 共3页(117条)
综合协调

Ms.Wenli Xu (徐文丽) 
+86-10-64887226
findwayfrom@163.com 

会议注册 / 入会咨询 / 
酒店预订

Ms. Puguang Li (李普光) 
+86-10-64888542
lipuguang@bsc.org.cn 

Ms. Yue Wang (王悦) 
+86-10-64888542/9894
wangyue@ibp.ac.cn 

会议日程 / 论文摘要提交

Ms. Jia Ji (吉佳) 
+86-10-64888542
jijia@bsc.org.cn 

公司赞助 / 展览

Ms. Xiangyi Wang (王相宜) 
+86-10-64888542
wangxiangyi@bsc.org.cn 

© Copyright 2020   中国生物物理学会  版权所有   京ICP备05002793号-2

Back to top