18TH
CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

18TH
CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

FRONTIER AND HUMAN HEALTH
Nov.15-18, 2020  
Guangzhou · China

FRONTIER AND HUMAN HEALTH

Nov.15-18, 2020  Guangzhou · China

Introduction

Organization

Honorary Chair: Zihe Rao 

Chair: Tao Xu 

Vice Chair: Heping Cheng, Ming Lei, Peng Li, Zhijie Liu, Ruiming Xu, Xiyun Yan, Mingjie Zhang
Organizing Committee

Chair : Xiyun Yan 
Secretaries : Pingsheng Liu 
Vice Secretaries : Li Ma, Huisheng Wang 
Members : Aike Guo, Yunyu Shi, Senfang Sui, Jianming Cai, Chang Chen, Yuhui Dong, Ning Gu, Shigang He, Chengyu Jiang, Taijiao Jiang, Ming Li, Junping Liu, Tiemin Liu, Yang Liu, Zhenfeng Liu, Mian Long, Xiaodong Su, Fei Sun, Hongwei Wang, Shiqiang Wang, Da Xing, Cheng Yang, Li Yang, Chuanmao Zhang, Xian'en Zhang

Academic Committee

Chair : Heping Cheng 
Secretaries : Hong Zhang 
Vice Secretaries : Guangjin Ding 
Members : Peng Li, Baoliang Song, Lingling Chen, Quan Chen, Ning Gao, Junjie Hu, Guohong Li, Xingjie Liang, Junping Liu, Zhenfeng Liu, Guangjun Nie, Xiaogang Qu, Chun Tang, Huiru Tang, Fan Wang, Fudi Wang, Tangchun Wu, Zhenglin Yang, Hongwen Zhou, Zhuan Zhou

综合协调

Ms.Wenli Xu (徐文丽) 
+86-10-64887226
findwayfrom@163.com 

会议注册 / 入会咨询 / 
酒店预订

Ms. Puguang Li (李普光) 
+86-10-64888542
lipuguang@bsc.org.cn 

Ms. Yue Wang (王悦) 
+86-10-64888542/9894
wangyue@ibp.ac.cn 

会议日程 / 论文摘要提交

Ms. Jia Ji (吉佳) 
+86-10-64888542
jijia@bsc.org.cn 

公司赞助 / 展览

Ms. Xiangyi Wang (王相宜) 
+86-10-64888542
wangxiangyi@bsc.org.cn 

© Copyright 2020   中国生物物理学会  版权所有   京ICP备05002793号-2

Back to top