CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

Biophysical Frontier & Human Health

Biophysical Frontier & Human Health

Introduction

Organization

Honorary Chair

Zihe Rao 

Chair

Tao Xu 

Vice Chair

Mingjie Zhang, Peng Li, Zhijie Liu, Hongwei Wang, Ruiming Xu, Hong Zhang

Organizing Committee

Chair : Xiyun Yan 
Secretaries : Pingsheng Liu 
Vice Secretaries : Liangyi Chen, Chang Chen, Quan Chen, Yuhui Dong, Ning Gu, Hailan Hu, Xun Huang, Taijiao Jiang, Wei Li, Xingguo Liu, Zhiyong Lou, Xiaodong Su, Fei Sun, Fan Wang, Shiqiang Wang, Huaqiang Xu, Yanhui Xu, Wenqing Xu, Tian Xue, Cheng Yang, Chonglin Yang, Li Yang, Hongtao Yu, Chuanmao Zhang, Xianen Zhang, Bing Zhu

Academic Committee

Chair : Heping Cheng 
Secretaries : Hong Zhang 
Vice Secretaries : Guangjin Ding 
Members : Renjie Chai, Chao Chang, Lingling Chen, Guangxia Gao, Xueyun Gao, Minxin Guan, Jianjun Guo, Junjie Hu, Yihua Huang, Guohong Li, Ming Li, Xingjie Liang, Junping Liu, Shuangjiang Liu, Zhenfeng Liu, Mian Long, Guangjun Nie, Xiaogang Qu, Chunlin Shao, Baoliang Song, Chun Tang, Huiru Tang, Fudi Wang, Peng Wang, Ru Wang, Xiaochen Wang, Xiaoqun Wang, Tangchun Wu, Zhenglin Yang, Zhi Yao, Hongwen Zhou, Zhuan Zhou

Secretariat

Jia Ji, Puguang Li, Jingping Long, Guozeng Wang, Yue Wang, Fan Wu, Tongyan Yue, Wenli Xu

会议注册及酒店咨询

Ms. Jingping Long (龙静萍) 
+86-10-64889894
longjingping@bsc.org.cn

会员入会咨询

Ms. Puguang Li (李普光) 
+86-10-64888542
lipuguang@bsc.org.cn

会议日程及论文摘要提交

Ms. Jia Ji (吉佳) 
+86-10-64888542
jijia@bsc.org.cn 

公司赞助 / 展览

Ms. Tongyan Yue (岳同岩) 
+86-10-64887226, 13501326256(同微信)
yuetongyan@bsc.org.cn

© Copyright    中国生物物理学会  版权所有   京ICP备05002793号

Back to top