Organization

Chair: Tao Xu

Organizing Committee
Chair: Xiyun Yan
Secretaries: Pingsheng Liu
Members:
Aike Guo, Yunyu Shi, Senfang Sui, Jianming Cai, Chang Chen, Quan Chen, Yuhui Dong, Ning Gu, Shigang He, Chengyu Jiang, Taijiao Jiang, Ming Li, Xingjie Liang, Junping Liu, Tiemin Liu, Yang Liu, Zhenfeng Liu, Mian Long, Baoliang Song, Xiaodong Su, Fei Sun, Hongwei Wang, Shiqiang Wang, Da Xing, Cheng Yang, Li Yang, Chuanmao Zhang, Xian'en Zhang, Zhuan Zhou

Academic Committee
Chair: Heping Cheng
Secretaries: Hong Zhang
Members:
Peng Li, Hao Wu, Mingjie Zhang,Ruiming Xu, Lingling Chen, Junjie Hu, Ming Lei, Guohong Li, Ming Li, Xingjie Liang, Zhijie Liu, Zhenfeng Liu, Long Miao, Baoliang Song, Chun Tang, Fan Wang, Xiaoqin Wang, Xuhui Zeng, Hongwen Zhou, Hong Du, Xingxing Kong, Shenlin Wang, Taotao Wei, Wei Xiong, Na Yang, Li Zhu