CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS

Biophysical Frontier & Human Health

Biophysical Frontier & Human Health

登录/注册

会议注册及酒店咨询

Ms. Jingping Long (龙静萍) 
+86-10-64889894
longjingping@bsc.org.cn

会员入会咨询

Ms. Puguang Li (李普光) 
+86-10-64888542
lipuguang@bsc.org.cn

会议日程及论文摘要提交

Ms. Jia Ji (吉佳) 
+86-10-64888542
jijia@bsc.org.cn 

公司赞助 / 展览

Ms. Tongyan Yue (岳同岩) 
+86-10-64887226, 13501326256(同微信)
yuetongyan@bsc.org.cn

© Copyright    中国生物物理学会  版权所有   京ICP备05002793号-2

Back to top